Audit Dalaman ABMS /ABMS Internal Audit

Dalam usaha untuk menangani fenomena rasuah, badan-badan dan organisasi di seluruh dunia semakin mengakui kepentingan melaksanakan sistem pengurusan anti-rasuah yang berkesan. MS ISO 37001 adalah piawaian antarabangsa yang bertujuan untuk membantu organisasi mencegah, mengesan, dan menangani amalan rasuah. Untuk memastikan sistem ini berfungsi dengan baik, audit dalaman ISO 37001 menjadi satu komponen penting dalam proses penguatkuasaan dan peningkatan berterusan.

Pentingnya Audit Dalaman ISO 37001

Audit dalaman adalah proses penyiasatan dan penilaian yang komprehensif untuk memeriksa keberkesanan dan kesesuaian sistem pengurusan anti-rasuah. Audit ini dilakukan oleh pihak dalaman organisasi atau pihak bebas yang bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan terhadap piawaian ISO 37001 dan membantu meningkatkan prestasi sistem tersebut. Berikut adalah beberapa sebab penting mengapa audit dalaman ISO 37001 adalah wajib:

 1. Penilaian Kesesuaian: Audit dalaman menilai kesesuaian sistem pengurusan anti-rasuah dengan persyaratan piawaian ISO 37001. Ia membantu mengenal pasti jurang atau kelemahan dalam pelaksanaan sistem dan membina landasan untuk peningkatan berterusan.
 2. Peningkatan Berterusan: Audit dalaman membolehkan organisasi mengenal pasti ruang untuk penambahbaikan dalam pelaksanaan piawaian ISO 37001. Dengan mengetahui aspek yang boleh diperbaiki, organisasi dapat meningkatkan sistem dan proses yang ada.
 3. Mencapai Kepatuhan: Audit dalaman membantu organisasi memastikan kepatuhan penuh dengan persyaratan piawaian ISO 37001. Ini membina keyakinan dalam masyarakat dan di kalangan rakan niaga bahawa organisasi melaksanakan amalan anti-rasuah yang bertanggungjawab.
 4. Mengekalkan Kepatuhan: Audit dalaman adalah alat yang efektif untuk mengekalkan kesedaran mengenai amalan anti-rasuah dan memastikan semua bahagian organisasi beroperasi mengikut piawaian yang ditetapkan.

Proses Audit Dalaman ISO 37001

Audit dalaman ISO 37001 melibatkan beberapa langkah kunci yang perlu diikuti untuk memastikan keberkesanan audit:

 1. Perancangan Audit: Langkah pertama adalah merancang audit. Ini melibatkan menetapkan objektif audit, mengenal pasti bidang-bidang untuk diaudit, menentukan sumber daya yang diperlukan, dan mengatur jadual audit.
 2. Kaji Selidik dan Penerangan Awal: Audit bermula dengan kaji selidik terhadap dokumen-dokumen berkaitan dengan sistem pengurusan anti-rasuah. Penerangan awal diberikan kepada kakitangan tentang tujuan dan proses audit.
 3. Penyiasatan dan Penilaian: Audit dilakukan dengan mengumpul bukti, mewawancarai kakitangan, dan menilai proses dan amalan yang berlaku. Pihak auditor mengukur tahap kepatuhan terhadap piawaian ISO 37001 dan mengenal pasti ketidakselarasan.
 4. Penyediaan Laporan Audit: Selepas audit selesai, laporan audit dalaman disediakan. Laporan ini merangkumi penemuan, cadangan penambahbaikan, dan penilaian keseluruhan keberkesanan sistem pengurusan anti-rasuah.

Manfaat Audit Dalaman ISO 37001

Audit dalaman ISO 37001 membawa banyak manfaat kepada organisasi dan sistem pengurusan anti-rasuah:

 1. Penilaian Objektif: Audit dalaman membantu organisasi mendapatkan penilaian objektif mengenai keberkesanan sistem pengurusan anti-rasuah mereka.
 2. Identifikasi Kelemahan: Audit dalaman membantu mengenal pasti kelemahan dan risiko dalam sistem pengurusan anti-rasuah, membolehkan organisasi mengambil tindakan untuk mengatasinya.
 3. Peningkatan Prestasi: Dengan memperbaiki sistem pengurusan anti-rasuah berdasarkan hasil audit, organisasi dapat meningkatkan prestasi mereka dalam mencegah dan mengurangkan risiko rasuah.

Kesimpulan

Audit dalaman ISO 37001 adalah proses penting dalam memastikan sistem pengurusan anti-rasuah berfungsi dengan berkesan dan mematuhi piawaian ISO 37001. Audit ini membantu organisasi mengenal pasti risiko-risiko rasuah dan kelemahan dalam pelaksanaan amalan anti-rasuah. Dengan menggunakan hasil audit sebagai panduan, organisasi dapat meningkatkan kepatuhan dan prestasi sistem pengurusan anti-rasuah mereka, membina integriti dan kepercayaan, serta mengurangkan risiko rasuah secara berkesan.