Analisa Jurang berdasar MS ISO 37001:2016 dan Tatacara Mencukupi  / Gap Analysis on MS 37001: 2016 and Adequate Procedures

Analisis jurang atau Gap Analysis adalah proses untuk mengenal pasti perbezaan antara piawaian yang telah ditetapkan (contohnya MS ISO 37001:2016) dan garis panduan tatacara mencukupi dengan apa yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis jurang berdasarkan MS ISO 37001:2016 dan Garis Panduan Tatacara Mencukupi adalah seperti berikut:

  • Menyemak polisi dan prosedur yang sedia ada di dalam syarikat;
  • Melakukan sessi temuduga dengan pemilik proses atau aktiviti;
  • Menentukan jurang (gap) yang ada; dan
  • Membuat cadangan utk menutup jurang.

Related Posts